Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Biobank

Decyzją JM Rektora dnia 15 grudnia 2017 roku utworzony został Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 127/XV R/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.). Jednostka funkcjonuje w strukturze Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, jej nazwą skróconą jest Biobank UMW, a w wersji angielskiej: WMU Biobank (Wroclaw Medical University Biobank).

Nadrzędne cele działalności Biobanku UMW :

  • zapewnienie poprawy dostępności materiału biologicznego o wysokim standardzie, dla jednostek funkcjonujących w obrębie Uczelni;
  • wypracowanie, zachowanie oraz ewaluowanie standardów jakości gromadzonego materiału biologicznego poprzez zapewnienie jednolitych warunków pobierania, transportu, przetwarzania, przechowywania oraz wydawania kolekcji materiału biologicznego;
  • zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonego na Uniwersytecie materiału biologicznego, poprzez jego przechowywanie w stabilnych i stale monitorowanych warunkach;
  • poprawa konkurencyjności Uczelni na rynku poprzez reklamowanie posiadanych zasobów w katalogu BBMRI-ERIC Directory, a tym samym uwolnieniu potencjału badawczego drzemiącego w ogromnych zasobach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W ramach projektu, który realizujemy: „Infrastruktura badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” zostały wypracowane „Standardy Jakości dla Biobanków Polskich” - pierwszy tego typu dokument w skali europejskiej. Obowiązuje on we wszystkich jednostkach zrzeszonych w Polskiej Sieci Biobanków. Stanowi zbiór wytycznych, najczęściej stosowanych praktyk oraz najczęściej zadawanych pytań, mających pomóc w efektywnym zarządzaniu działaniami jednostek biobankujących ludzki materiał biologiczny.

Nasz biobank wdrożył System Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) w Biobanku UMW, który zostałcertyfikowany na zgodność z normą ISO 9001:2015 w zakresie biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych. Wszystkie aspekty działalności jednostki są opisane w procedurach oraz szczegółowych instrukcjach, które są udostępniane partnetom w ramach współpracy naukowej. Stworzyliścmy wzory, gotowych do wykorzystania dokumentów, takich jak: formularz świadomej zgody pacjenta/dawcy na udział w projekcie, ankieta demograficzno-medyczna, informacja o projekcie.

Dzięki realizacji wspomnianego projektu, w którym tworzona jest Polska Sieć Biobanków, a nasz Biobank UMW jest jej członkiem, istnieje możliwość prezentacji kolekcji, jakimi dysponuje Uniwersytet w katalogu europejskim BBMRI-ERIC Directory: https://directory.bbmri-eric.eu/. Prezentacja kolekcji jest bezpłatna i stanowi swoistą reklamę materiału, jakim dysponują Jednostki Uniwersytetu. Jednak nie obliguje do ich udostępnienia. W każdej chwili kolekcję można wycofać z katalogu nie podając przyczyny. Prezentowanie kolekcji w europejskim katalogu daje możliwość pozyskania partnera do współpracy naukowo-badawczej. Zasady takiej współpracy są określane indywidualnie na jasnych, transparentnych warunkach.